Stanovy občianskeho združenia ROVNOSŤ TEPLIČKA

17.12.2012 12:15

 

... Veď nejde o to, aby sa iným poľahčilo a vám priťažilo, ale o isté vyrovnanie.  Teraz váš prebytok im pomôže v nedostatku, aby zasa ich prebytok pomohol v nedostatku vám a tak sa to vyrovná, ako je napísané: "Kto mal mnoho, nemal prebytok a kto málo, nemal nedostatok." Sväté Písmo 2 KOR. 8, 13- 15

 

1.   Č  l  á  n  o  k

N á z o v

 

1.        Názov občianskeho združenia je: ROVNOSŤ  TEPLIČKA o.z. (ďalej len Združenie). Skratka občianskeho združenia ROVNOSŤ  TEPLIČKA: R.T.

2.        Sídlom združenia je Teplička Nad Váhom, Za Kaštieľom č. 785/32 PSČ: 01301.

3.        Združenie  je nepolitické, dobrovoľné, neziskové, záujmové združenie fyzických    a právnických osôb.

4.        Združenie je založené na dobu neurčitú.

5.        Združenie vyvíja svoju činnosť na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

2. Č  l  á  n  o k

                                                                      C i e ľ

 

1.      Cieľom združenia ROVNOSŤ je zachovanie a rozvoj kresťanských hodnôt a tiež budovanie vzájomných kvalitných vzťahov v rodinách i medzi rodinami.

 

 

3. Č  l  á  n  o  k

Č i n n o s ť

 

1.        Činnosť združenia ROVNOSŤ je zameraná hlavne na domácu, ale aj zahraničnú, humanitárnu a sociálnu pomoc- jej propagáciu, sústreďovaníe finančných prostriedkov pre túto pomoc a organizovaníe rôznych rodinno- spoločenských podujatí.  

       Ďalej:

a)       vyvíja vzdelávacie aktivity  na zvýšenie vedomostí o sociálnej, humanitárnej a rozvojovej problematike,

b)       vyvíja aktivity na zvýšenie informovanosti verejnosti o nutnosti sociálnej, rozvojovej a humanitárnej pomoci,

c)       vyvíja aktivity na rozvoj schopností, postojov, talentov a hodnôt jednotlivcov a skupín, ktoré prispievajú k pozitívnej zmene a tiež uvedomelému rozhodovaniu, konaniu v ich vlastnom živote,

d)       vyvíja aktivity na podporu sociálnych zmien, ktoré by viedli k rovnosti, spravodlivosti a solidarite,

e)       vyvíja aktivity zamerané na získavanie finančných prostriedkov, ktoré budú následne použité na sociálnu, humanitárnu a rozvojovú pomoc,

f)        organizuje cielenú humanitárnu a rozvojovú pomoc a pomoc sociálneho charakteru doma i v zahraničí a vyhlasuje verejné zbierky na podporu tejto činnosti,

g)       vyvíja osvetovú, publikačnú, audio vizuálnu činnosť a angažuje sa v masovokomunikačných prostriedkoch,

h)       realizuje výskum v oblasti sociálnej pomoci rodine,

i)         organizuje kultúrno-vzdelávacie aktivity (besedy, školenia, semináre, kultúrno- spoločenské podujatia),

j)        hosťuje domácich i zahraničných dobrovoľníkov za účelom výmeny poznatkov a vedomostí,

k)       vyvíja aktivity smerujúce k rozvoju a ochrane duchovných hodnôt,

l)         vyvíja aktivity smerujúce k ochrane ľudských práv,

m)     poskytuje poradenstvo fyzickým a právnickým osobám,

n)       činnosť občianskeho združenia  je otvorená pre spoluprácu s ďalšími domácimi a zahraničnými organizáciami, hnutiami, komunitami a rôznymi humanitárnymi združeniami,

o)       spolupracuje s domácimi a zahraničnými vzdelávacími inštitúciami,

p)       činnosť občianskeho združenia nesúvisí s činnosťou žiadnej politickej strany,

q)       činnosť občianskeho združenia je zameraná na dosahovanie verejnoprospešných cieľov,

r)        činnosť združenia prispieva k prevencii drogových závislostí a iných negatívnych patogénnych javov  spoločnosti.

 

4. Č  l  á  n  o k

Č l e n s t v o

 

1.        Členmi združenia môžu byť fyzické osoby a právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia a aktívne sa podieľajú na činnosti združenia. O prijatí za člena rozhoduje Správna rada.

2.        Čestnými členmi môžu byť tí, ktorým sú blízke myšlienky združenia. O prijatí za čestného člena rozhoduje Správna rada.

3.        Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.

4.        Dokladom členstva je podpis člena v evidenčných listoch združenia.

5.        Zánik členstva môže nastať:

a)       rozhodnutím člena vystúpiť zo združenia, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia Správnej rade,

b)       vylúčením člena zo združenia – členstvo zaniká dňom rozhodnutia Správnej rady,

c)       úmrtím fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom združenia,

d)       zánikom združenia.

5. Č  l  á  n  o k

P r á v a   a    p o v i n n o s t i    č l e n o v

 

1.  Člen má právo:

a)       podieľať sa na činnosti združenia,

b)       voliť a byť volený do orgánov združenia,

c)       obracať sa s otázkami, návrhmi, podnetmi a sťažnosťami na orgány združenia,

d)       členovia združenia môžu mať rozličnú duchovnosť,

e)       má právo byť informovaný o činnosti, rozhodnutiach a hospodárení združenia,

f)        podieľať sa na financovaní aktivít združenia dobrovoľnými príspevkami.

2.  Člen má povinnosť:

a)      dodržiavať stanovy združenia,

b)      aktívne sa podieľať na činnosti združenia,

c)      riadne vykonávať funkciu, ktorú prijal,

d)     plniť rozhodnutia orgánov združenia,

e)      platiť členské príspevky o ktorých rozhodne valné zhromaždenie.

6. Č  l  á  n  o k

O r g á n y    z d r u ž e n i a

 

  1. Valné zhromaždenie
  2. Správna rada
  3. Riaditeľ
  4. Predseda
  5. Podpredseda
  6. Kontrolór

7. Č  l  á  n  o k

V a l n é   z h r o m a ž d e n i e

 

1.    Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.

2.     Valné zhromaždenie najmä:

a)       schvaľuje stanovy ich zmeny a doplnky,

b)       volí a odvoláva členov Správnej rady a kontrolóra,

c)       rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

d)       rozhoduje o výške členských príspevkov.

3.  Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Správna rada podľa potreby, najmenej 1x do      roka. Správna rada zvolá Valné zhromaždenie, ak o to požiada nadpolovičná väčšina členov združenia. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov.

 

8. Č  l  á  n  o k

S p r á v n a    r a d a

 

1.        Správna rada je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia.

2.        Správna rada pozostáva najmenej z 3 členov. Členovia Správnej rady sa schádzajú  podľa potreby. Členom Správnej rady sa automaticky stáva predseda združenia, riaditeľ združenia a podpredseda združenia.

3.         Funkčné obdobie Správnej rady trvá 4 roky. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda alebo ním poverený člen Správnej rady. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Správna rada rozhoduje 2/3 väčšinou prítomných členov.

4.         Správna rada najmä:

a)       zabezpečuje činnosť združenia,

b)       zvoláva a pripravuje rokovania Valného zhromaždenia, najmenej raz ročne,

c)       vypracúva a schvaľuje plán činnosti, správu o činnosti,

d)       navrhuje a schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,

e)       rozhoduje o zániku združenia, ak za týmto účelom zvolané Valné zhromaždenie sa nezíde do 3 mesiacov, aby rozhodlo o zániku združenia.

 

9. Č l á n o k

R i a d i t e ľ

 

1.      Štatutárnym orgánom združenia je riaditeľ,  ktorý  zastupuje združenie navonok, riadi chod združenia,  zabezpečuje plnenie poslania i cieľov, zabezpečuje prezentáciu združenia a vzťah s verejnosťou a má podpisové právo.

2.      Funkčné obdobie riaditeľa  trvá 4 roky, do funkcie môže byť znovu zvolený. Riaditeľ  je členom správnej rady. Riaditeľa volí a odvoláva Valné zhromaždenie

 

10. Č  l  á  n  o k

P r e d s e d a 

   

1.        Štatutárnym orgánom združenia je tiež predseda,  ktorý  zastupuje združenie navonok, zvoláva  zasadania správnej rady, predkladá návrh rozpočtu na schválenie a má podpisové právo.

2.        Funkčné obdobie predsedu  trvá 4 roky, do funkcie môže byť znovu zvolený. Predseda je členom správnej rady. Predsedu volí a odvoláva Valné zhromaždenie.

3.        V čase neprítomnosti predsedu ho naplno zastupuje podpredseda.

 

11. Č l á n o k

P o d p r e d s e d a

 

1.    Podpredseda zodpovedá za administratívny chod združenia a ekonomickú agendu.         Na každom zasadnutí správnej rady informuje o hospodárení združenia.

2.    Eviduje členov, spolupracovníkov a sponzorov združenia.

3.    Vytvára projekty a ich ekonomicko- právne zabezpečenie v súlade s činnosťou   a zameraním združenia.

4.        Podpredseda  naplno zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti.

5.        Funkčné obdobie podpredsedu  trvá 4 roky, do funkcie môže byť znovu zvolený. Podpredseda je členom správnej rady. Podpredsedu volí a odvoláva Valné zhromaždenie.

 

12. Č  l  á  n  o k

K o n t r o l ó r

 

1.        Kontrolór je kontrolným orgánom združenia, ktorý sa za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu.

2.        Kontrolór  nemôže byť členom Správnej rady.

3.        Kontrolóra  volí a odvoláva  Valné zhromaždenie.

4.        Kontrolór  najmä:

a)       kontroluje činnosť hospodárenia združenia, upozorňuje Správnu radu a Valné zhromaždenie na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

b)       kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných smerníc združenia.

 

13. Č  l  á  n  o k

Z á s a d y     h o s p o d á r e n i a

 

1.        Združenie  hospodári s  hmotným a nehmotným majetkom.

2.        Majetok združenia slúži na zabezpečenie činnosti združenia, jeho rozvoj a na realizáciu projektov v súlade s cieľmi združenia.

3.        Príjmy združenia sú:

a)       členské príspevky

b)       príspevky, dary, dotácie a granty od štátu, samosprávy,od fyzických a právnických osôb

c)       príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia

d)       príjmy z hospodárskej činnosti v súlade s vyššie uvedenými cieľmi.

4.         Príjmy z hospodárskej činnosti združenia sa môžu použiť výhradne na činnosť súvisiacu s napĺňaním cieľov združenia.

5.        Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Správna rada.

6.        Profesionálni  pracovníci  združenia –  ich  vznik  a  počet  bude  závislý  na  potrebe  a finančných  možnostiach  združenia.  Ich  odmeňovanie  a  personálne  záležitosti  budú  v súlade   s  platnou štátnou  legislatívou.

7.        Odmeňovanie  ostatných  členov  združenia  bude  upravené  v zvláštnych  predpisoch  združenia. V prípade  nedostatku  finančných  zdrojov  združenia  je  práca  členov  dobrovoľná, bez honorovania.

 

 

14. Č  l  á  n  o k

Z á n i k    z d r u ž e n i a

 

1.        Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným  občianskym združením.

2.        Ak príslušný orgán združenia rozhodne o zániku združenia jeho dobrovoľným rozpustením, Valné zhromaždenie vymenuje likvidátora, ktorý vykonáva likvidáciu majetku združenia. Likvidátor sa svojím vymenovaním stáva štatutárnym orgánom združenia. Likvidátor vykonáva iba činnosť smerujúcu k uhradeniu všetkých záväzkov združenia. Ak po uhradení všetkých záväzkov združenia zostane nejaký majetok združenia, tento použije likvidátor podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia

3.         Likvidátor oznámi do 15 dní  od vysporiadania všetkých záväzkov MV SR zánik združenia.

15. Č  l  á  n  o k

Z á v e r e č n é      u s t a n o v e n i a

 

1.     Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie na MV SR.